Магистратура
20.Там.2020

Магистратура оқытудың нормативті ұзақтығы:

- кәсіптік қызметтің ғылыми – зерттеу және педагогикалық түрлеріне бағдарланған ғылыми және педагогикалық бағыт бойынша – оқу мерзімі 2 жыл.
- Кәсіптік қызметтің өндірістік және жобалық түрлеріне бағдарланған бейіндік бағыт бойынша – оқу мерзімі 1 -1,5жыл

 

2019-2020 оқу жылында Университет магистратура білім беру бағдарламалары 

 

БББ коды/Код ОП/Сode EP

БББ атауы/Наименование ОП/Name of the EP

БББ/ОП/EP

1

7М01104

Педагогика және психология /Педагогика и психология/ Pedagogy and psychology

 жүктеу

2

7М01303

Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі/ Педагогика и методика начального обучения/ Pedagogy and methods of primary education

  жүктеу

3

7М01409

Кәсіптік оқыту (Көркем еңбек және арнайы пәндер)/ Профессиональное обучение (Художественный труд и специальные дисциплины)/ Artistic work and special disciplines

  жүктеу

4

7М01510

Математика/Математика/Maths

  жүктеу

5

7М01512

Физика /Физика/ Physics

  жүктеу

6

7М01514

Информатика /

Информатика/ Informatics

  жүктеу

7

7М01515

Химия /Химия/ Chemistry

  жүктеу

8

7М01517

Биология /Биология/ Biology

  жүктеу

9

7M01505

Биология /Биология/ Biology (бейіндік)

  жүктеу

10

7М01619

Тарих /История/ History

  жүктеу

11

7M01601

Тарих /История/ History (бейіндік)

  жүктеу

12

7М01721

Қазақ тілі мен әдебиеті/ Казахский язык и литература/ Kazakh language and literature

  жүктеу

13

7М01723

Шетел тілі: екі шетел тілі/ Иностранный язык: два иностранных языка/ Foreign language: two foreign languages

  жүктеу

14

7М02335

Аударма ісі/

Переводческое дело/

Translation business

  жүктеу

15

7М02336

Филология/Филология/ Philology

  жүктеу

16

7М04140

Экономика/ Экономика/ Economy

  жүктеу

17

7M04101

Экономика/ Экономика/ Economics (бейіндік)

  жүктеу

18

7М04139

Мемлекеттік және жергілікті басқару /Государственное и местное управление/ State and local governance

  жүктеу

19

7M04102

Мемлекеттік және жергілікті басқару /Государственное и местное управление/ State and local governance (бейіндік)

  жүктеу

20

7М04141

Менеджмент/Менеджмент/ Management

  жүктеу

21

7М04144

Қаржы /Финансы /Financе

  жүктеу

22

7M04104

Қаржы /Финансы/ Finance (бейіндік)

  жүктеу

23

7М05247

Экология/Экология/ Ecology

  жүктеу

24

7M05201

Экология/Экология/Ecology (бейіндік)

  жүктеу

25

7М06148

Информатика/ Информатика/Informatics

 жүктеу

26

7M06101

Информатика /Информатика/ Informatics (бейіндік)

  жүктеу

27

7М06149

Ақпараттық жүйелер/ Информационные системы/ Information Systems

  жүктеу

28

7M06102

Ақпараттық жүйелер/

Информационные системы/ Information Systems (бейіндік)

  жүктеу

29

7М06150

Есептеу техникасы және бағдарламалармен қамтамасыз ету / Вычислительная техника и программное обеспечение

/ Computing and software

  жүктеу

30

7M06103

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету/Вычислительная техника и программное обеспечение/ Computing and software (бейіндік)

  жүктеу

31

7М07153

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы/ Химическая технология неорганических веществ/ Chemical technology of inorganic substances

  жүктеу

32

7M07101

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы/Химическая технология неорганических веществ/Chemical technology of inorganic substances (бейіндік)

  жүктеу

33

7М07158

Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша)/Технологические машины и оборудование (по отраслям)/ Technological machines and equipment (by branches)

  жүктеу

34

7M07104

Технологиялық машиналар және жабдықтар (салалар бойынша)/Технологические машины и оборудование (по отраслям)/ Technological machines and equipment (by branches) (бейіндік)

  жүктеу

35

7М07365

Құрылыс/Строительство/ Building

  жүктеу

36

7M07301

Құрылыс /Строительство/ Building (бейіндік)

  жүктеу

37

7М07366

Құрылыс материалдары, бұйымдары мен

 конструкцияларын өндіру/

Производство строительных материалов, изделий и конструкций/

Production of building materials, products and structures of materials, products and designs

  жүктеу

38

7M07302

Құрылыс материалдары, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру/Производство строительных материалов, изделий и конструкций/ Production of building materials, products and structures (бейіндік)

  жүктеу

39

7М08573

Аграрлық техника және технология/ Аграрная техника и технология/  Agrarian technology and technology

  жүктеу

40

7М08674

Су ресурстары және суды пайдалану/Водные ресурсы и водопользование/ Water resources and water use

  жүктеу

41

7М08675

Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау/Мелиорация, рекультивация и охрана земель/ Land reclamation, land reclamation and protection

  жүктеу

42

7М11279

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау (Техносфералық қауіпсіздік)/ Безопасность жизнедеятельности и  и защита окружающей среды (Техносферная безопасность)/ Health and Safety and Environmental Protection

 (Technosphere safety)

  жүктеу

 

Элективті пәндер каталогы

Білім туралы Қазақстан Республикасының Заңы

Білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі ережесі

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты

Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың ережесі

Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім мамандықтарының жіктеуіші

Академиялық күнтізбе