«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің Хабаршысы» журналы

 

Бас редактор - БИСЕНОВ Қ.А., техника ғылымдарының докторы, профессор

Жауапты редактор - ОМАРОВ Қ.Ә., география ғылымдарының кандидаты, профессор

Журнал 1999 жылдың наурыз айынан бастап жылына 2 рет шығады.

«Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы» басылымы – ғылыми-әдістемелік журнал, іргелі және қолданбалы зерттеулердің нәтижелері туралы мақалаларды, ғалым-педагогтардың әдістемелік еңбектерін, сондай-ақ келесі негізгі бөлімдер бойынша ғылыми конференциялар мен семинарлардың материалдарын жариялайды:

 

  

 

 

  • физика-математика ғылымдары;
  • педагогика ғылымдары;
  • экономика ғылымдары;
  • техника ғылымдары;
  • ауылшаруашылық ғылымдары;
  • филология ғылымдары;
  • химия-биологиялық ғылымдары;
  • әлеуметтік-ізгілендіру ғылымдары;
  • жер туралы ғылымдар

Редакциялық алқа:

Аруова Л.Б.

- Техника ғылымдарының докторы, профессор

Абдикаримов Б.Ж.

- Физика-математика ғылымдарының докторы, доцент

Абжалелов Б.Б.

- Биология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор м.а.

Аппазов Н.О.

 

- Химия ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор м.а.

Айфер Еркен

- Техника ғылымдарының докторы, профессор (Туркия)

Young- HoLее

- PhDдоктор, профессор (Оңтүстік Корея)

Джейлан А

- Тарих ғылымдарының докторы (Түркия)

Досжанов М.Ж.

- Техника ғылымдарының докторы, профессор

Дивеев А.И

- Техника ғылымдарының докторы, профессор (Ресей Федерациясы)

Ибадуллаева С.Ж

- Биология ғылымдарының докторы, профессор

Кәрібозұлы Б

- Филология ғылымдарының докторы, профессор

КимФилЯнг (Phil Young)

- PHDдокторы , Кангнам университетінің профессоры (Оңтүстік Корея)

Қошқаров С.И

- Техника ғылымдарының докторы, профессор

Майгелдиева Ш.М.

- Педагогика ғылымдарының докторы, доцент

Сәдуақасұлы Ж

- Филология ғылымдарының докторы, профессор

Сәтбай Т.Я.

- Тарих ғылымдарының докторы, доцент

Сейтмұратов А.Ж.

- Физика-математика ғылымдарының докторы, доцент

Таранова И.В.

- Экономика ғылымдарының докторы, профессор (Ресей Федерациясы)

Таутенов И.А

- Ауылшаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор

Үдербаев С.С

- Техника ғылымдарының докторы, профессор

Шеуджен А.Х.

- Биология ғылымдарының докторы, профессор (Ресей Федерациясы)

Майгелдиева Ж.М.

- Филология ғылымдарының кандидаты, доцент

Любчик Андрей

- PHD Докторы, қауымдастырылған  профессор, Жаңа  университет Португалия

Жусупбеков А.Ж.

- Техника ғылымдарының докторы, профессор, .Н.Гумилев атындағы ЕҰУ

Айдарова С.Б

- Химия ғылымдарының докторы, профессор, Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ

Надиров Н.К.

- Техника ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰИА

Гордадзе Г.Н.

- Химия ғылымдарының докторы, профессор, РГУ нефти и газа имени И.М.  Губкина

Нурбатуров К.А.

- Техника ғылымдарының докторы, профессор, ЖШС Иннобилд

 

Техникалық редактор: Кұлманова  С.А.

тел: (724-2) 27-88-71, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінінің Хабаршысы»
ЖУРНАЛЫНДА ЖАРИЯЛАУҒА ҰСЫНЫЛАТЫН МАҚАЛАЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

1. Мақала мәтіндік нұсқада қазақ, орыс, ағылшын тілдерінің бірінде теріледі.
2. Мақаланың терілген нұсқасында мыналар қосымша берілуі керек:
- рецензия (2 экз.);
- редакцияға жіберілетін материал жұмыс орындалған ЖОО-ның сараптамалық кеңесінің актісі мен хаттамасы;
- аннотациялар (қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі 200-250 сөзден тұратын);
- үш тілдегі кілт сөздер (5-7 сөз);
- автор туралы мәлімет: толығымен аты-жөні, тегі (үш тілде), ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі, жұмыс орны, байланыс мәліметтері.
3. Мақаланы рәсімдеуге қойылатын талаптар:
- Мақала WS WORD редакторымен терілуі керек;
- Материал көлемі Ғ4 форматында 6-8 бет;
- Шегіністер:
үстінгі жағы - 2.5 см.
төменгі жағы - 2.5 см.
сол жақ (ішкі) - 2.5cм.
оң жақ (ішкі) - 2.0 см.
Шрифттер көлемі:
мақала атауы - 12 пикc;
аннотациялар - 11 пикс;
кілт сөздер - 11 пикс;
формулалар - 11 пикc;
кестелер - 11 пикc;
әдебиеттер тізімі - 11 пикc;
- шрифт типі: - Тimes New Roman;
- жоларалық интервал - біреу;
4. Парақтың бірінші қатарының үстіне сол жақта міндетті түрде ӘОЖ (УДК) көрсетіледі, бір жолдан кейін ортада ірі қара әріптермен тасымалдаусыз мақала атауы, келесі жолға авторлардың инициалдары мен тегі, келесі жолда - ортаға – ЖОО немесе ұйым атауы, үтірден кейін мемлекеті көрсетіледі.
Үлгі:

  

УДК: 551.462: 551.799 (262.9)

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

С.К.КРИВОНОГОВ1,
Т.И.КЕНШИНБАЙ2, Р.Х.КУРМАНБАЕВ2

1Институт геологии и минералогии Сибирского отделения Российской академии наук, Российская Федерация
2Кызылординский государственный университет
имени Коркыт Ата, Республика Казахстан

  Аннотация
  Ключевые слова:

  Аннотация
  Кілт сөздер:

  Annotation
  Key words:
  Через один интервал (пустую строку) после абзацного отступа 0,9 см. - текст    статьи.
  Литература:

  

5. Мақала мәтінінен кейін бір жолдан кейін Әдебиеттер еңбекте аталу тәртібіне сәйкес беріледі. Әдебиеттерге сілтеме мәтінде тік жақшаға алынады. Цитата (дәйектеме) келтіргенде міндетті түрде дереккөз беті көрсетіледі [1, б. 348].
6. Суреттер мен графикалар айқын берілуі ктиіс.
7. Графикалық редактордың көмегінсіз жасалған суреттер мен графикаларды олардың мәтінде тұрған орындарын көрсетіп орналастыру керек.
8. Егер формулалар мен белгіленімдерде грек алфавитінің әріптері мен символдары, индекстері мен қосалқы индекстері пайдаланылса, басылған мақаланың жиек шеттерінде түсініктеме беріледі (әріп, индекс немесе қосалқы индекс атауы т.с.с.).
9. Мақаладағы суреттер, кестелер, әдебиеттердің рәсімделуі:


1) Суреттердi безендiру мысалы

I - Суточные колебания содержания лейкоцитов. Обозначения кривых: контроль (1); 2-3 сутки роста опухоли (2); 3-7 сутки роста (3); Л - коэффициент суточной периодичности (а); показатель суточной адаптивности (б): А - отсутствие адаптации, Б - слабая адаптация,. В - умеренная адаптация, Г - сильная адаптация к смене дня и ночи.

Сурет 1 - Колебания содержания лейкоцитов периферической крови


2) Кестелерді безендіру мысалы

Кесте 1 - Распределение КСП отдельных клеток лейкоцитарной формулы

Типы

Контроль

ЛСП, 7 день

Клеток

зима

Лето

зима

лето

Нейтрофилы

0,93

0,87

0,91

1,09

Эозинофилы

1,30

2,46

0,75

1,46

Моноциты

1,07

1,54

0,79

1,14

Лимфоциты

1,01

1,03

1,04

0,93


3) Әдебиеттерді безендіру мысалы:

1. Тулегенова Г.С. Биология трансплантированных опухолей. -Алматы: Наука, 2003. - 216с.
2. Ефимов М.Л., Аскарова Г.С. Суточные биологические ритмы и злокачественный рост. //Усп. совр. биологии. - 2003. - Т. 103. -№ 2. - С. 255-270.
3. Пат. 72931 РК. Способ переработки сырья /Иванов МИ., Малдыбаев Н.К.; опубл. 30.03.93, Бюл. №12. - 2 с: ил.
4. А.С. 386018. РК. Способ извлечения металлов. /А.Г.Акатаев, Б.И.Петров; опубл 17.05.97, Бюл. №15. -2с: ил.
5. Георгиева Р.С. Изменения в системе свертывания крови у больных злокачественными опухолями. //Вопросы экспер. и клин, онкол.: сб. науч. тр. Института онкологии и радиологии. - Алматы, 2004. - С.214-217.
6. Баженов Л.Г., Кулинская Л.Л., Сорочинская И.Н. Сезонные изменения содержания иммуноглобулинов в крови клинически здоровых лиц. //Тезисы докл. III Всес. конф. по хронобиол. и хрономед. - Ташкент, 1990.-320 с.
7. Садыков Л.П., Березовская И.В. Сезонные изменения показателей свертывания крови у крыс и кроликов. /Институт ветеринарии. –М.,1989. - 210с. - Деп. в ВИНИТИ 13.09.89, № 5853 – В.89.
8. Изучение кинетики и химизма процессов: отчет о НИР /ИМиОН АН РК. - Алматы, 1985. - 240с. -Инв. №81047478.
9. Омарова Г.П. Экспериментальная терапия саркомы Т-1 в зависимости от ее митотической активности: автореф. дисс. канд. биол. наук:.04.03.04. -М.:МГУ, 2004. -16 с.
10. Vachaspati T., Videnkin A., Evolution of cosmic nets. // Phys.Rev. -2003. – Vol. 46, № 2. - Р. 1133-1140.
11. Паустовский К.Г. Золотая роза.//Соч.: В 7 т. - М, 1984. - Т. 3. -С.287 - 528.
12. ГОСТ Р 51771 - 2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические требования. - Ввел. 2002-01-01. – М.: Госстандарт России: Изд-во стандартов, 2001. - IV, 27с: ил.
13. Айдосов А.Х. Основной закон: богатый диапазон действия. // Кызылординские вести. - 2005. - 11 августа. - С.2.
Редакцияға басып шығарылған мақаланың 2 данасын терілген мәтіндік редакторын көрсетіп және электронды нұсқасын беру керек.
Безендірілуі көрсетілген талаптарға жауап бермейтін мақалалар жариялануға жіберілмейді.

«Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы» басылымының электронды нұсқасы:

№ 1 (29) 2010 № 2 (30) 2010 № 2 (32) 2011

"Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы" №1 (31) 2011

"Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы" №2 (32) 2011

"Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы" №1 (33) 2012

"Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы" №2 (34) 2012

"Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы" №3 (35) 2012

"Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы" №4 (36) 2012

"Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы" №5 (37) 2012

"Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы" №6 (38) 2012

"Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы" №7 (39) 2012

"Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы" №1 (40) 2013

"Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы" №2 (41) 2013

"Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы" №1 (42) 2014

"Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы" №2 (43) 2014

"Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы" №1 (44) 2015

"Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы" №2 (45) 2015

"Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы" №1 (46) 2016

"Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы" №2 (47) 2016

JoomShaper